Integritetspolicy

Integritetspolicy

Not Quite behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Not Quite vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

1. Vad samlar vi in för information?

Vi samlar in information från dig när du väljer att göra en donation genom vår hemsida eller butik. Denna information inkluderar det du lämnar vid tillfället som t.ex. namn, företagsnamn, org.nr / personnummer, telefon, epost eller liknande.

2. Varför samlar vi in denna information?

2.1 För att kunna hantera donationer till denna kampanj och hantera leverans, exempelvis beställningar per post behandlar vi

– Kontaktuppgifter
Information av den här typen används för att kunna använda tjänsten. Vi sparar också dina kontaktuppgifter för att kunna bjuda in dig till kommande evenemang kopplade till denna kampanj. Uppgifterna sparas i 24 månader och raderas därefter. Önskar du uppgifterna raderade permanent tidigare än dessa 24 månader är du välkommen att höra av dig till oss.

3. Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till tredje part. Undantaget är betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som är nödvändiga för vår hemsida och tjänsten. Denna tredjepart kan t.ex. vara ett webhotell där tjänsten ligger rent fysiskt. I dessa fall krävs att dessa parter godkänner att följa gällande personuppgiftslagstiftning.

I undantagsfall kan vi anse det nödvändigt att dela information med it-konsulter, jurister, revisorer eller myndigheter i syfte att förhindra misstänkta illegala aktiviteter, bedrägerier eller liknande situationer som medför risk för dig som kund eller för annan person.

4. Informationsskydd

De datorer/servrar som används för att lagra all personlig information lagras i en säker miljö.

5. Dina rättigheter

Som kund har du rätt att kontakta oss och få ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, möjlighet att uppdatera eller att få dessa raderade. Du har även rätt till dataportabilitet samt begränsning av behandling av personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller har begärt rättelse. Du har även rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse. Vi upphör då att behandla personuppgifterna, såvida det inte föreligger ett legitimt skäl som går före dina rättigheter.

6. E-postutskick

Vi använder endast den e-postadress du angivit när du gjorde en donation för att vid enstaka tillfällen skicka information och uppdateringar som är av vikt för tjänsten, nyhetsbrev etc. Vill du inte längre ta emot sådana meddelanden kan du avsluta prenumerationen längst ner i varje e-postmeddelande.